نگاهی به فعالیتهای مراکز مشاوره وارایه خدمات پرستاری درمنزل

ارسال شده در ۱۳ دی ۱۳۹۹

پرستاری بعنوان یک رشته پویا وهنگام  با رشد علم وفناوری درحال تغییر بوده ونقش پرستار با توجه به نیازهای جامعه تغییر میکند.مسئله مهمی که درپیدایش پرستاری تاثیر بسزایی داردغریزه نوعدوستی است که خداوند بطور فطری  درنهاد همه انسانها به ودیعه گذاشته است .

مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری درمنزل مجموعه گسترده ای ازخدمات مراقبتی ودرمانی رادربرمیگیردکه به راحتی درمنزل ارائه میشود واین مراکز درراستای افزایش رضایتمندی وکاهش هزینه های مردم،بیماران مراکز درمانی وبویژه بیماران سالمند وبیماریهای صعب العلاج فعالیت مینمایندکه درکاهش باربیمارستانی ،کاهش مدت اقامت بیماران دربیمارستان ها ودرنتیجه کاهش تخت های بیمارستانی وسایر مراکز درمانی نقش بسزایی دارند.

مراکز پرستاری درمنزل یکی ازخدمات مدرن نظام سلامت درکشورهای پیشرفته است.بنابراین ضرورت دارد بنا به اقتضائات   بومی و محلی همکاری همه جانبه دستگاههای  زیربط (دانشگاه    علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی،دانشکده های پرستاری،معاونت پرستاری ،سازمان نظام پرستاری)صورت بگیرد.که درهمین راستا قدمهای خوبی از طرف  مدیریت  پرستاری دانشگاهها  برداشته شده است که میتوان چشم انداز روشنی از خدمات پرستاری درمنزل دراینده نزدیک متصورشد.

رسانه های ارتباط جمعی وهمچنین روزنامه ها میتوانند کمک شایانی درزمینه اطلاع رسانی فعالیتهای مراکز پرستاری ومعرفی ان به جامعه هدف داشته باشند.

مهمترین  دلیل  استفاده از خدمات  پرستاری در منزل مراقبتهای تخصصی میباشد که از توان خانواده ها  خارج است.ازدیگر علل استقبال مردم ازخدمات پرستاری درمنزل اسان بودن ،باکیفیت بودن،وهمچنین ارزان بودن  خدمات میباشد که بوسیله افراد دوردیده (پرستاران  تخصصی شامل: پرستار/بهیار و نیروهای مراقبتی شامل: کمک پرستار/کمک بهیار)صورت میگیرد که این افراد مراقبت اصولی رازیرنظر مدیریت مراکز پرستاری فرامیگیرند.دراین زمینه سایر گروههای مختلف پرستاری نیز مشارکت دارند.وهمچنین پزشکان نیز جهت مشاوره بامراکزهمکاری دارندکه این همکاریهای تنگاتنگ تیم مراقبتی قابل اطمینانی راتشکیل میدهد.

برخی ازخدماتی که توسط مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری درمنزل صورت میگیرد شامل:

تزریقات.انواع پانسمانها(زخم های دیابتی-زخم بستر –زخمهای جراحی-پ انسمانهای کلوستومی واستومی)-سوندگذاری-گاواژولاواژ-اکسیژن تراپی-فتوتراپی-مراقبت ازسالمند-همراهی بیمار دربیمارستانها-اجاره لوازم پزشکی-استحمام بیمار-تحرک پذیری بیماران –دیالیز صفاقی و…).

نکته ای گیرندگان خدمات پرستاری  درمنزل باید موردتوجه قراردهندعدم مراجعه به افراد غیر کارشناس و گرفتن خدمت فقط ازمراکز پرستاری معتبر ودارای مجوز رسمی  میباشد.

ازویژگیهای مراکز مشاوره وارایه خدمات پرستاری درمنزل با کیفیت داشتن پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق نیروهای دارای مدارک تخصصی معتبرومرتبط اخذ شده ازوزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی میباشد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!