معرفی کتاب : همه باید فمنیست باشیم

ارسال شده در ۶ دی ۱۳۹۹

کتاب ماهمه باید فمینیست باشیم،پر‌فروش‌ترین کتاب آمازون در حوزۀ مطالعات عمومی جنسیتی است.

انسانیت خارج از بحث جنسیت، مقوله‌ای زیبا وپر از باورهای تازه شکفته است که باید با یکدلی و اتحاد هم زن و هم مرد به ثمر بنشیند.

سال‌هاست که جنگ، جدایی، نژادپرستی، خودخواهی وفاصله‌ی طبقاتی، بشریت رابه سمت و سوی تهاجم و زندگی‌ای فارغ از انسانیت سوق داده است.

در این میان، تحقیر جنس مؤنث و یا بالعکس، کمکی به شرایط دنیا و صد البته به انسانیت نخواهدکردکه هیچ،شرایط را اسفبارتر و غیرقابل‌تحمل‌ترهم می‌کند

.زن بودن ویا مرد بودن هرگز نمی‌تواندانسان بودن رازیر سؤال ببرد.اگر قرار است زنی مادر باشدوسرمنشا عشق و مهر و لطافت و رشد دهنده‌ی نسل‌ها،درکنارش حتماً می‌بایدمردی باشدازجنس نور و صفا تا در کنار او نسلی تازه شروع به رشدو بالندگی بکند.

نگاهی دقیق‌تربه تاریخ نشان می‌دهدکه هر جا صحبت از تبعیض و تحقیر یکی ازدو جنس پیش آمده است به دنبالش ویرانی و هرج و مرج وصدالبته شورش و عصیان هم بوده و اوضاع اجتماع وروابط انسانی روبه زوال نهاده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!