اعلام فراخوان پنجمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان

ارسال شده در ۳ آبان ۱۳۹۹

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از اعلام فراخوان پنجمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان خبر داد.

 رضا کمالی زرکانی در این باره گفت : هم‌زمان با هفته ملی کودک ، به‌منظور توسعه و ترویج کتاب‌خوانی با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان و تعدادی از دستگاه‌ها و نهادهای همکار « پنجمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان» با رویکرد مجازی برگزار می شود.

وی افزود : جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با مشارکت نهادهای غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی و عمومی برگزار می شود که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه اعضای جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان یارانه 50 درصدی کتاب اهدا می‌کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد : بــا توجــه بــه فراگیری بیمــاری کرونا پنجمین دوره جــام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کــودک و نوجــوان امســال بــا شــعار « حمایت از سلامت عمومــی و روحیــه نشــاط همــراه بــا تــداوم کتاب‌خوانی» آغــاز می‌شود و رویکــرد آن اســتفاده حداکثــری از امکانــات فضاهــای مجازی اســت.

کمالی زرکانی اضافه کرد : کارگاه‌های آمــوزشی ایــن دوره به سه شکل مجازی، حضوری و بسته فرهنگی برگزار می‌شود. در ایــن کارگاه‌ها موضوعــاتی ماننــد  شیوه‌های تســهیل گری، شیوه‌های ترویـج کتاب‌خوانی، مستندسـازی و روش‌های اجـرایی آن در فضاهـای مجازی، شیوه‌های راه‌اندازی باشگاه‌ها و… ارائـه می‌شود. محـور فعالیت‌های مجـازی جـام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کـودکان و نوجوانـان، پایـگاه اینترنـی شـبکه ترویـج کتاب‌خوانی بــه آدرس bookpromotion.ir خواهــد بــود.

گفتنی است : علاقه مندان برای اطلاع از طرح برگزاری باشگاه های کتابخوانی و ثبت نام می توانند به نشانی  bookpromotion.ir  مراجعه کنند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!